Happy people
LT
Ačiū už dalyvavimą, loterija baigta!
Nugalėtojai yra Živilė Bukovskienė!

Loterijos taisyklės

1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, KOORDINATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS

• Žaidimo „Į Alpes su Actimel“,toliau tekste „Žaidimas“, užsakovas yra SIA „DANONE“, įmonės kodas 40003379213, juridinis adresas Rīga, Jāņa Daliņa iela 15, LV-1013, toliau tekste „Užsakovas“.

• Atstovaudamas Užsakovo interesus, tačiau tik tiek ir tik ta apimtimi, kiek tai yra susiję su Žaidimu, laimėtojų nustatymą ir prizo pristatymą vykdo Žaidimo Koordinatorius - UAB „PARTIZANAS“, įmonės kodas 300065271, juridinis adresas Kauno g. 16, LT-03214 Vilnius. Toliau tekste – „Koordinatorius“.

2. ŽAIDIMO VIETA IR PERIODAS

• Žaidimas vyksta nuo 2018 m. sausio 29 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2018 m. kovo 11 d. (paskutinė registracijos diena).

• Žaidimas vyksta Lietuvos teritorijoje esančiose parduotuvėse, kuriose prekiaujama Žaidimo produktais.

3. ŽAIDIMO DALYVIAI

• Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys (jaunesni nei 18 metų asmenys gali dalyvauti Žaidime ir atsiimti prizus tik su tėvų/globėjų rašytiniu sutikimu ar dalyvaujant tėvams/globėjams) ir Žaidimo metu įsigiję bent 8 (aštuonis) buteliukus Danone Actimel (dvi pakuotes po keturis buteliukus ar viena pakuote po aštuonis ar dvylika buteliuku) produkto vieno pirkimo metu bei užsiregistravę Žaidimui šių taisyklių nurodytu būdu.

• Žaidime dalyvauti negali užsakovo ir koordinatoriaus darbuotojai bei įmonių, kurias koordinatorius tiesiogiai ar netiesiogiai pasitelkė vartotojų žaidimo aptarnavimui, darbuotojai ir jų šeimos nariai.

4. ŽAIDIMO PRIZŲ FONDAS

Loterijos prizas:

• Prizas – dovanų kuponas kelionei į Alpes keturiems asmenim (vertė – 3000 EUR). Kelionę organizuoja UAB „Megaturas“.

• Laimėtojai turi teisę koreguoti kelionės programą savo nuožiūra, derindami detales tiesiogiai su kelionių agentūra.

5. DALYVAVIMO SĄLYGOS

• Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti Žaidimo prizą, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir Žaidimo metu (nuo 2018 m. sausio 29 d. iki 2018 m.kovo 11 d.) įsigyti bent 8 (aštuonis) buteliukus Danone Actimel (dvi pakuotes po keturis buteliukus ar viena pakuote po aštuonis ar dvylika buteliuku), produkto vieno pirkimo metu bei užsiregistravę Žaidimui šių taisyklių nurodytu būdu.

Kodas - Produktas
5410146964947 - ACTIMEL BLUEBERRY 8x100g FI/SCAN
59070665 - ACTIMEL FOREST FRUIT 8x100g BAL
47500914 - ACTIMEL FOREST FRUIT 4x100g BAL
5900643006351 - ACTIMEL MULTIFRUIT 8x100G BAL/PO
47500891 - ACTIMEL Multifruit 4*100g
5900643005170 - ACTIMEL NATURAL 8x100g BAL/PO
47500877 - ACTIMEL Natural 4*100g
59072553 - ACTIMEL POMEGRANATE 4x100g PL/BAL
4751008971002 - ACTIMEL STRAWBERRY/MULTIFRUIT/RASPBERRY 2X14X100G BAL
47500884 - ACTIMEL Strawberry 4*100g
4751008971026 - ACTIMEL Strawberry 8*100g      
5900643037386 - ACTIMEL RASPBERRY 100gx8 pl

• Asmenys, įsigiję bent 8 (aštuonis) buteliukus Danone Actimel (dvi pakuotes po keturis buteliukus ar viena pakuote po aštuonis ar dvylika buteliuku) produkto vieno pirkimo metu, turi interneto svetainėje www.actimel.lt registruoti pirkinio kvito numerį ir nurodyti šiuos duomenis:
o Vardą;
o Pavardę;
o Amžių;
o Kvito numerį;
o Telefono numeri;
o Miestą;

• Dalyvis, norintis dalyvauti Žaidime, užpildęs visus registracijos laukelius, turi pažymėti langelį varnele, jog perskaitė ir sutinka su Žaidimo taisyklėmis bei sąlygomis.

• Užsiregistravęs Žaidimo dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.

• Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Žaidimo dalyvių sąrašo.

• Vienas dalyvis gali registruotis Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent bent 8 (aštuonis) buteliukus Danone Actimel produkto vieno pirkimo metu ir registruodamas naują unikalų pirkinio kvito numerį – tai padidina šansus laimėti.

• Visi registruoti unikalūs pirkinio kvitų numeriai dalyvaus Žaidime. Pakartotinai registruojami pirkinio kvitų numeriai Žaidime nedalyvaus – jie bus panaikinti.  

• Pirkinio kvitą būtina išsaugoti iki Žaidimo pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.

• Pirkinio kvite turi aiškiai matytis pirkinio kvito numeris, kuris turi atitikti registruotą Žaidime pirkinio kvito numerį, pirkinio kvito data ir Žaidimo prekės, įsigytos Žaidimo laikotarpiu, pavadinimas.  

• Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Žaidimo metu laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.

• Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami šio Žaidimo marketingo tikslais ir suteikti Žaidimo Koordinatoriui. Duomenys bus naudojami tik šio Žaidimo tikslams įgyvendinti. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu Žaidime susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.

6. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS

• Kuomet pasibaigs žaidimas, 2018 m. kovo 11 d. bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kurio metu bus nustatytas Žaidimo prizo laimėtojas. Šiame lošime dalyvaus visos registracijos, gautos viso Žaidimo laikotarpiu. Žaidimo prizų laimėtojas bus paskelbtas per 3 (tris) darbo dienas Žaidimo svetainėje www.actimel.lt.

7. PRIZO ATSIĖMIMAS

• Su laimėtoju bus susisiekta asmeniškai, registracijos metu nurodytu telefono numeriu ar el. paštu.

• Norėdami atsiimti prizą, laimėtojai privalo Žaidimo Koordinatoriui atsiųsti laimingojo pirkinio kvito ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijas el.paštu monika@partizanas.lt ar paštu, adresu UAB „Partizanas” Kauno g. 16, LT-03214 Vilnius iki balandžio 14 dienos 2018m. nuo laimėjimo paskelbimo Žaidimo svetainėje www.actimel.lt, kitaip prizas laimėtojui išduotas nebus. Informaciniai tel.: +370 6 52 97978

• Jei Žaidimo laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę ir/ar globą patvirtinantį dokumentą.

• Dėl loterijos prizų atsiėmimo bus tariamasi individualiai,.

• Atsiimdami prizą dalyviai patvirtina, kad Žaidimo organizatoriams priekaištų dėl jo neturi ir netenka teisės kreiptis į Žaidimo rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis.

• Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

• Laimėtojai, kurie nepateiks 7 punkte išvardintų dokumentų iki numatyto termino pabaigos, praras teisę į prizą ir jis liks Žaidimo Užsakovo nuosavybe.

• Žaidimo rengėjai neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizo neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli arba jei su prizo laimėtoju nepavyksta susisiekti dėl nuo Žaidimo rengėjų nepriklausančių priežasčių.

UŽSAKOVO ATSAKOMYBĖ

• Užsakovas neatsako už prizų išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.

• Užsakovas neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo Žaidimo vykdymui, Užsakovas deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

• Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Žaidimą ir prizų išdavimą.

• Užsakovas pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.actimel.lt .

ŽAIDIMO DALYVIO IŠLAIDOS

• Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi bent 8 (aštuonis) buteliukus Danone Actimel (dvi pakuotes po keturis buteliukus ar viena pakuote po aštuonis ar dvylika buteliuku produkto vieno apsipirkimo metu.

• Registracija Žaidimo svetainėje yra nemokama.

• Visus mokesčius, susijusius su prizų laimėjimais apmoka Žaidimo Koordinatorius.

SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

• Visos Žaidimo taisyklės, nustatytos šiuo dokumentu, yra galutinės ir vienodos visiems Žaidimo dalyviams.

• Žaidimo dalyviai turi teisę reikšti pretenzijas dėl Žaidimo vykdymo iki 2018 03 28, pateikdami raštišką pareiškimą UAB „Partizanas“,Kauno g. 16, LT-03214 Vilnius. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 30 kalendorinių dienų. Telefonas pasiteirauti +370 6 52 97978 (darbo dienomis 9:00 – 18:00 val.).

• Visi skundai bus sprendžiami remiantis protingumo principu ir Lietuvos Respublikos įstatymais.

PAPILDOMA INFORMACIJA

• Papildoma informacija teikiama telefonais +370 6 52 97978, ar el. paštu monika@partizanas.lt.